banner önümi

Filmiň bugarmagy

 • Önümçilik liniýasy üçin köp effektli düşýän film bugaryjy

  Önümçilik liniýasy üçin köp effektli düşýän film bugaryjy

  Filmiň bugarmagy, düşýän film bugaryjysynyň ýyladyş kamerasynyň ýokarky turba gutusyndan material suwuklygy goşmak we suwuk paýlaýyş we film emele getiriji enjam arkaly ýylylyk alyş turbalaryna deň paýlamakdyr.Agyrlyk güýjüniň, wakuum induksiýasynyň we howa akymynyň täsiri astynda birmeňzeş filme öwrülýär.Topokardan aşak akym.Akym prosesinde, gabyk tarapyndaky ýyladyş serişdesi bilen gyzdyrylýar we buglanýar.Döredilen bug we suwuk faza bugarýanlaryň bölüniş kamerasyna girýär.Bug we suwuklyk doly bölünenden soň, bug kondensasiýa (bir täsirli amal) üçin kondensatoryň içine girýär ýa-da köp täsirli işlemek üçin gurşaw gyzdyrylýar we suwuk faza bölünişikden çykýar; kamera.

 • etanol süýdüniň şiresi Jam iýmiti üçin özleşdirilen Falling Film Buglaýjy Mvr

  etanol süýdüniň şiresi Jam iýmiti üçin özleşdirilen Falling Film Buglaýjy Mvr

  Arza

  Köp täsirli bugarmak ulgamy iýmit we içgi gaýtadan işlemek, derman, himiýa, biologiýa in engineeringenerçiligi, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi, galyndylary gaýtadan işlemek we ýokary konsentrasiýa, ýokary ýapyşykly beýleki pudaklar, şeýle hem pes konsentrasiýa üçin eräp bilmeýän gaty jisimler üçin amatlydyr. Köp täsirli bugarmak ulgamy giňden ýaýrap biler glýukozanyň, krahmal şekeriniň, maltozanyň, süýdüň, şiräniň, C witaminiň, maltodektrin we beýleki suwly erginiň konsentrasiýasynda ulanylýar.Şeýle hem gurme tozy, alkogol we balyk eti ýaly pudak ýaly suwuk galyndylary zyňmakda giňden ulanylýar.

 • Filmiň wakuum bugarýan şiresi bugarýanlaryň bahasynyň köp täsiri

  Filmiň wakuum bugarýan şiresi bugarýanlaryň bahasynyň köp täsiri

  Arza

  Köp täsirli bugarmak ulgamy iýmit we içgi gaýtadan işlemek, derman, himiýa, biologiýa in engineeringenerçiligi, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi, galyndylary gaýtadan işlemek we ýokary konsentrasiýa, ýokary ýapyşykly beýleki pudaklar, şeýle hem pes konsentrasiýa üçin eräp bilmeýän gaty jisimler üçin amatlydyr. Köp täsirli bugarmak ulgamy giňden ýaýrap biler glýukozanyň, krahmal şekeriniň, maltozanyň, süýdüň, şiräniň, C witaminiň, maltodektrin we beýleki suwly erginiň konsentrasiýasynda ulanylýar.Şeýle hem gurme tozy, alkogol we balyk eti ýaly pudak ýaly suwuk galyndylary zyňmakda giňden ulanylýar.

 • Köp effektli düşýän film bugarýan / inçe film bugarýan

  Köp effektli düşýän film bugarýan / inçe film bugarýan

  Filmiň bugarmagy, düşýän film bugarýan enjamyň ýyladyş kamerasynyň ýokarky turba gutusyndan iýmit suwuklygyny goşmak we suwuk paýlaýyş we film emele getiriji enjam arkaly her ýylylyk çalşygy turbasyna deň paýlamakdyr.Agyrlyk güýjüniň we wakuum induksiýasynyň we howa akymynyň täsiri astynda birmeňzeş film emele getirýär.Upokardan aşak akyň.Akym prosesinde gabykly ýyladyş serişdesi bilen gyzdyrylýar we buglanýar we emele gelen bug we suwuk faza bugarýanlaryň bölüniş kamerasyna bilelikde girýär.Bug we suwuklyk doly bölünenden soň, bug kondensata girýär (bir täsirli iş) ýa-da köp täsirli işlemek üçin gurşaw gyzdyrylýar we suwuk faza bölünişikden çykýar; kamera.

 • Köp effektli düşýän film bugarýan / inçe film bugarýan

  Köp effektli düşýän film bugarýan / inçe film bugarýan

  Filmiň bugarmagy, suwuklygy jemlemek üçin pes basyşly distilýasiýa bölümi.Buglanjak suwuklyk ýokarky ýylylyk çalşyjydan ýylylyk çalşyjy turba sepilýär we ýylylyk çalşygy turbasynda inçe suwuk film emele gelýär.Şeýlelik bilen, ýylylyk çalşygy we bugarmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin suwuklyk gaýnanda we bugaranda statiki suwuklyk derejesi peselýär.Adatça azyk, lukmançylyk, himiýa we beýleki pudaklarda ulanylýar.

 • senagat farmasewtiki düşýän film bugarmak konsentratory

  senagat farmasewtiki düşýän film bugarmak konsentratory

  Ipleörelge

  Çig mal suwuklygy her bugarma turbasyna birkemsiz paýlanýar, agyrlyk güýjüniň, ýokardan aşak suwuk akymyň funksiýasy bilen, bug bilen inçe film we ýylylyk çalşygy bolýar.Döredilen ikinji derejeli bug, suwuk film bilen bilelikde gidýär, suwuk akymyň tizligini, ýylylyk çalşygyny ýokarlandyrýar we saklamagyň wagtyny gysgaldýar.Güýz filminiň bugarmagy ýylylyga duýgur önüme laýyk gelýär we köpürjik sebäpli önüm ýitirilýär.

 • Süýt şiresi wakuumyň ýekeje täsiri düşýän film bugarýan etanol

  Süýt şiresi wakuumyň ýekeje täsiri düşýän film bugarýan etanol

  Tanyşdyryň

  Filmiň bugarmagy, suwuklygy jemlemek üçin pes basyşly distilýasiýa bölümi.Buglanjak suwuklyk ýokarky ýylylyk çalşyjydan ýylylyk çalşyjy turba sepilýär we ýylylyk çalşygy turbasynda inçe suwuk film emele gelýär.Şeýlelik bilen, ýylylyk çalşygy we bugarmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin suwuklyk gaýnanda we bugaranda statiki suwuklyk derejesi peselýär.Adatça azyk, lukmançylyk, himiýa we beýleki pudaklarda ulanylýar.

 • “Multi Effect” şiresi wakuum bugarýan / süýt vakuum bugarýan

  “Multi Effect” şiresi wakuum bugarýan / süýt vakuum bugarýan

  Aýratynlyk

  1 Gysga ýyladyş wagty bar, ýylylyga duýgur önüme laýyk gelýär.Üznüksiz iýmitlendirmek we boşatmak, önüm bir gezekde jemlenip biler we saklamak wagty 3 minutdanam az

  2 Ykjam gurluş, önümi deslapky ýylatmagy we bir gezekde jemläp biler, gyzdyryjydan öňki goşmaça çykdajylary tygşytlamak, haç hapalanmak howpuny azaltmak we eýeleýän ýer

  3 highokary konsentrirlenen we ýokary ýapyşykly önümi gaýtadan işlemek üçin laýyk gelýär

  4 Üç täsirli dizaýn bugy tygşytlaýar

  5 Buglaýjy arassalamak üçin aňsat, enjamy arassalanyňyzda sökmegiň zerurlygy ýok

  6 Halfarym awtomatiki iş

  7 Önümiň syzmagy ýok

 • FFE Etanol bugarmagyň düşýän film bugarýan filmi

  FFE Etanol bugarmagyň düşýän film bugarýan filmi

  Tanyşdyryň

  Filmiň bugarmagy, düşýän film bugaryjysynyň ýyladyş kamerasynyň ýokarky turba gutusyndan material suwuklygy goşmak we suwuk paýlaýyş we film emele getiriji enjam arkaly ýylylyk alyş turbalaryna deň paýlamakdyr.Agyrlyk güýjüniň, wakuum induksiýasynyň we howa akymynyň täsiri astynda birmeňzeş filme öwrülýär.Topokardan aşak akym.Akym prosesinde, gabyk tarapyndaky ýyladyş serişdesi bilen gyzdyrylýar we buglanýar.Döredilen bug we suwuk faza bugarýanlaryň bölüniş kamerasyna girýär.Bug we suwuklyk doly bölünenden soň, bug kondensasiýa (bir täsirli amal) üçin kondensatoryň içine girýär ýa-da köp täsirli işlemek üçin gurşaw gyzdyrylýar we suwuk faza bölünişikden çykýar; kamera.

 • Senagat enjamlary ýykylan film bugarmak konsentratory

  Senagat enjamlary ýykylan film bugarmak konsentratory

  Filmiň bugarmagy, düşýän film bugaryjysynyň ýyladyş kamerasynyň ýokarky turba gutusyndan material suwuklygy goşmak we suwuk paýlaýyş we film emele getiriji enjam arkaly ýylylyk alyş turbalaryna deň paýlamakdyr.Agyrlyk güýjüniň, wakuum induksiýasynyň we howa akymynyň täsiri astynda birmeňzeş filme öwrülýär.Topokardan aşak akym.Akym prosesinde, gabyk tarapyndaky ýyladyş serişdesi bilen gyzdyrylýar we buglanýar.Döredilen bug we suwuk faza bugarýanlaryň bölüniş kamerasyna girýär.Bug we suwuklyk doly bölünenden soň, bug kondensasiýa (bir täsirli amal) üçin kondensatoryň içine girýär ýa-da köp täsirli işlemek üçin gurşaw gyzdyrylýar we suwuk faza bölünişikden çykýar; kamera.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan wakuum ýekeje effekt düşýän film FFE bugarýan

  Poslamaýan polatdan ýasalan wakuum ýekeje effekt düşýän film FFE bugarýan

  Arza diapazony

  Buglanmagyň konsentrasiýasy üçin amatly, duz materialynyň doýma dykyzlygyndan pesdir we ýylylyga duýgur, ýapyşykly, köpükli, konsentrasiýasy pes, likwidligi gowy sous synp materialy.Esasanam süýt, glýukoza, krahmal, ksiloza, derman, himiýa we biologiýa in engineeringenerçiligi, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi, bugarmak we konsentrasiýa üçin galyndy suwuklygy gaýtadan işlemek we ş.m. üçin amatly, pes temperatura üznüksiz ýokary ýylylyk geçirijiligi, materialy gyzdyrmak üçin gysga wagt we ş.m. esasy aýratynlyklary bar.

  Buglaşma kuwwaty: 1000-60000kg / sag (Seriýa)

  Her zawodda dürli aýratynlyklary we çylşyrymlylygy bolan her dürli çözgütleri göz öňünde tutup, kompaniýamyz müşderiniň talaplaryna laýyklykda ulanyjylaryň saýlamagy üçin ýörite tehniki shema hödürlär!

 • Üç täsirli güýz filminiň bugarmagy

  Üç täsirli güýz filminiň bugarmagy

  Ipleörelge

  Çig mal suwuklygy her bugarma turbasyna birkemsiz paýlanýar, agyrlyk güýjüniň, ýokardan aşak suwuk akymyň funksiýasy bilen, bug bilen inçe film we ýylylyk çalşygy bolýar.Döredilen ikinji derejeli bug, suwuk film bilen bilelikde gidýär, suwuk akymyň tizligini, ýylylyk çalşygyny ýokarlandyrýar we saklamagyň wagtyny gysgaldýar.Güýz filminiň bugarmagy ýylylyga duýgur önüme laýyk gelýär we köpürjik sebäpli önüm ýitirilýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2