banner önümi

Poslamaýan polatdan ýasalan gap

 • Sowadyjy garyşyk we saklaýyş tanky

  Sowadyjy garyşyk we saklaýyş tanky

  Iýmit we lukmançylyk enjamlary öndürmekde ýöriteleşýäris we sizi has gowy tanaýarys!Azyk, içgi, derman, gündelik himiýa, nebit we himiýa pudaklarynda giňden ulanylýar.

 • Poslamaýan polatdan süýt çiller maşyn süýt sowadyjy tank saklaýyş tanky

  Poslamaýan polatdan süýt çiller maşyn süýt sowadyjy tank saklaýyş tanky

  3 gatda ýasalyp bilner, içki gatlak süýt, şire ýa-da başga suwuk önüm ýaly çig malyňyz bilen aragatnaşyk bölegi boldy ... içki gatlagyň daşynda bug ýa-da gyzgyn suw / sowadyjy suw üçin ýyladyş / sowadyjy kurtka bar.Soňra daşky gabyk gelýär.Daşky gabyk bilen penjek arasynda 50 mm galyňlykda temperaturany saklamak gatlagy bar.

 • Speedokary tizlikli wakuum birmeňzeş emulsifikasiýa mikser kosmetika tanky

  Speedokary tizlikli wakuum birmeňzeş emulsifikasiýa mikser kosmetika tanky

  Önüme syn:

  Emulsiýa dispersiýa tanky, ýokary tizlikli emulsifikasiýa tanky, ýokary tizlikli dispersiýa tanky diýlip hem atlandyrylýar, dispersiýa, emulsiýa, krem, jelatin monogliserid, süýt, şeker, içgiler, derman önümleri we ş.m. ýaly materiallary yzygiderli ýa-da tigirli öndürmek üçin amatly. Garylandan soň, ýokary tizlikli garyşdyryp, materiallary birmeňzeş ýaýradyp biler.Energiýany tygşytlamak, poslama garşylyk, güýçli önümçilik kuwwaty, ýönekeý gurluş we amatly arassalamak artykmaçlyklary bilen süýt önümlerini, içgileri we derman önümlerini öndürmek üçin zerur enjamdyr.Esasy konfigurasiýa emulsifikasiýa kellesi, howa respirator, görüş aýnasy, basyş ölçeýji, çukur, arassalaýjy top, kaster, termometr, derejeli ölçeg we dolandyryş ulgamyny öz içine alýar.Şeýle hem, müşderileriň talaplaryna laýyklykda OEM çözgüdini hödürleýäris.

 • Poslamaýan polatdan süýt şiresi emulsifikasiýa garyndysy

  Poslamaýan polatdan süýt şiresi emulsifikasiýa garyndysy

  Gurluşy we häsiýeti

  Emulsifikasiýa tanky bir ýa-da birnäçe materialy (suwda erän, suwuk ýa-da jele) beýleki suwuklyk bilen garyşdyrmak üçin, soňra bolsa Emulsionliquid-e gidratmak üçin ulanylýar.Bu iň oňat agitator kombinasiýasydyr. Emulsifikasiýa tanky sowatmak we ýylatmak üçin açyk kurtka, rulon kurtka we doly kurtka bilen dik tegelek dizaýny kabul edýär.Egrem-bugram aşaky dizaýn boşamak üçin gowy.Saýlamak üçin 316L we 304 poslamaýan material bar.

 • poslamaýan polat garyjy tank himiki gomogenizator emulsifikator tanky

  poslamaýan polat garyjy tank himiki gomogenizator emulsifikator tanky

  Gurluşy we häsiýeti

  Emulsifikasiýa tankynyň wezipesi bir ýa-da birnäçe materialy (suwda erän gaty faza, suwuk faza ýa-da jelatin we ş.m.) başga bir suwuk fazada eritmek we olary birneme durnukly emulsiýa ugratmakdyr.Iýilýän ýagda, poroşokda, şekerde we beýleki çig mal emulsifikasiýa garyndysynda giňden ulanylýar, käbir örtükler, boýag emulsiýa dispersiýasy hem emulsiýa tankyny ulanýar, esasanam CMC, ksant sakgyjy ýaly käbir kyn goşundylar üçin amatly.
  Gurluş işlemek aňsat, durnukly öndürijilik, birmeňzeş birmeňzeşlik, ýokary önümçilik netijeliligi, amatly arassalaýyş, amatly gurluş, az meýdany, ýokary derejeli awtomatlaşdyryş.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan kosmetika krem ​​gatyk vakuum emulsifikasiýa tanky

  Poslamaýan polatdan ýasalan kosmetika krem ​​gatyk vakuum emulsifikasiýa tanky

  Gurluşy we häsiýeti

  Emulsifikasiýa tankynyň wezipesi bir ýa-da birnäçe materialy (suwda erän gaty faza, suwuk faza ýa-da kolloid we ş.m.) başga bir suwuk fazada eritmek we has durnukly emulsiýa ugratmakdyr.Iýilýän ýaglar, poroşoklar we şeker ýaly çig we kömekçi materiallaryň emulsiýasynda we garyndysynda giňden ulanylýar.Emulsifikasiýa tanklary, käbir örtükleri we boýaglary emulsiýa etmek we dargatmak üçin, esasanam CMC, ksantan sakgyjy we ş.m. ýaly eräp bolmaýan kolloid goşundylar üçin ulanylýar.

 • Sheokarky gyrkymly birmeňzeş emulsiýa tank enjamlary enjamlary

  Sheokarky gyrkymly birmeňzeş emulsiýa tank enjamlary enjamlary

  Gurluşy we häsiýeti

  Emulsifikasiýa tanky bir ýa-da birnäçe materialy (suwda erän, suwuk ýa-da jele) beýleki suwuklyk bilen garyşdyrmak üçin, soňra bolsa Emulsionliquid-e gidratmak üçin ulanylýar.Bu iň oňat agitator kombinasiýasydyr. Emulsifikasiýa tanky sowatmak we ýylatmak üçin açyk kurtka, rulon kurtka we doly kurtka bilen dik tegelek dizaýny kabul edýär.Egrem-bugram aşaky dizaýn boşamak üçin gowy.Saýlamak üçin 316L we 304 poslamaýan material bar.

 • Çinz aşaky emulsifikasiýa tanky wakuumly süýt garyjy maşyn

  Çinz aşaky emulsifikasiýa tanky wakuumly süýt garyjy maşyn

  Gurluşy we häsiýeti

  Emulsifikasiýa tankynyň wezipesi bir ýa-da birnäçe materialy (suwda erän gaty faza, suwuk faza ýa-da kolloid we ş.m.) başga bir suwuk fazada eritmek we has durnukly emulsiýa ugratmakdyr.Iýilýän ýag, poroşok we şeker ýaly çig we kömekçi materiallaryň emulsiýasynda we garyndysynda giňden ulanylýar.Emulsifikasiýa tanklary, käbir örtükleri we boýaglary emulsiýa etmek we dargatmak üçin, esasanam CMC, ksantan sakgyjy we ş.m. ýaly eräp bolmaýan kolloid goşundylar üçin ulanylýar.
  Emulsiýa tanky, durnukly birmeňzeş emulsiýa üçin amatly üç koaksial garyjy mikserdir.Alnan bölejikler gaty az.Emulsiýanyň hili bölejikleriň taýýarlyk döwründe nädip ýaýramagyna baglydyr.Bölejikler näçe kiçi bolsa, üstünde jemlenmek meýli näçe ejiz bolsa, şonuň üçin emulsiýanyň döwülmek ähtimallygy az bolar.
  Tersine pyçaklaryň garyşyk hereketine daýanmak bilen, birmeňzeş turbinany we wakuum ýagdaýyny gaýtadan işlemek şertlerinde ýokary hilli emulsiýa garyşyk täsiri alynýar.

 • Iýmit derejeli magnit garyjy garyjy tankyň aşaky magnit garyjy tanky

  Iýmit derejeli magnit garyjy garyjy tankyň aşaky magnit garyjy tanky

  Magnit garyjy tankyň syzmazlygy, doly möhürlenmegi, poslama garşylygy we energiýa tygşytlaýyş aýratynlyklary bar.Aragatnaşyk däl geçiriji momenti sebäpli, dinamiki möhüri çalyşmak üçin statiki möhür alyp, beýleki möhürleriň ýeňip bilmejek syzmak meselesini çözýär.Materialshli materiallar we garyjy komponentler steril we arassaçylyk ýagdaýynda işleýändigi sebäpli, magnit garyjy tank, derman, nepis himiýa, kosmetika we bio-ineringenerçilik pudaklarynda gaýtadan işleýän maşynlar üçin iň oňat çalyşma bolup durýar. zerur bolsa aşaky ýa-da gyrada, CIP we SIP mümkinçiliklerini döredýär.

 • Alkogolly çökündiler Alkogol ýagyş tanky

  Alkogolly çökündiler Alkogol ýagyş tanky

  Gurluşy we häsiýeti

  Enjam, ellips kellesi, konusyň düýbi, içindäki perişan ýaly garyşyk tizligi peseldiji, ýörite, kiçi sazlanan, aýlanýan suwuk turba we içerki klapan, doňdurylan duz suwy ýa-da sowadylan suwly tegelek barrel. suwuk materialy gytaklaýyn sowatmak we suwuk çökündileriň temperaturasyna gözegçilik etmek üçin barrel gatlagyndan geçip biler, arassalygy ýokarlandyrmak üçin suwuklygy pes temperaturada doňan ýagdaýynda gaty gowy bölüp bilersiňiz.

 • Agitator bilen sowadyjy garyşyk tanky

  Agitator bilen sowadyjy garyşyk tanky

  Giriş

  1. Bir gatly ýa-da iki gatly ýa-da üç gatly poslamaýan polatdan ýasalan.

  2. Materiallar hemmesi sanitar poslamaýan polat SUS 304 / 316L.

  3. Adamlaşdyrylan gurluş dizaýny we işlemek aňsat.

  4. Tankdaky içki diwaryň geçiş meýdany arassaçylyk burçunyň bolmazlygy üçin geçiş üçin ýaý alýar.

  5. atylylyk görnüşi: saýlap boljak elektrik ýyladyş kurtka, gyzgyn suw kurtka we ş.m.

 • Poslamaýan polat garyşyk tanky suwuk himiki garyjy mikser tanky

  Poslamaýan polat garyşyk tanky suwuk himiki garyjy mikser tanky

  Gurluş aýratynlyklary:

  1. Bir gatly, goşa gatlakly ýa-da üç gat poslamaýan polatdan ýasalan.

  2. Materiallar hemmesi sanitariýa poslamaýan polatdyr.

  3. Adamlaşdyrylan gurluş dizaýny we işlemek aňsat.

  4. Tankdaky içki diwaryň geçiş meýdany, arassaçylykdan ölmezligi üçin geçiş üçin arkany kabul edýär.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4