habarlar

Önümler

Effectiveokary täsirli kondensirlenen süýt vakuumy düşýän film bugarýan

Gysga düşündiriş:

Arza diapazony

Buglanmagyň konsentrasiýasy üçin amatly, duz materialynyň doýma dykyzlygyndan pesdir we ýylylyga duýgur, ýapyşykly, köpükli, konsentrasiýasy pes, likwidligi gowy sous synp materialy.Esasanam süýt, glýukoza, krahmal, ksiloza, derman, himiýa we biologiýa in engineeringenerçiligi, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi, bugarmak we konsentrasiýa üçin galyndy suwuklygy gaýtadan işlemek we ş.m. üçin amatly, pes temperatura üznüksiz ýokary ýylylyk geçirijiligi, materialy gyzdyrmak üçin gysga wagt we ş.m. esasy aýratynlyklary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Buglaýjynyň görnüşi

Filmiň bugarmagy Pes ýapyşykly, gowy suwuklyk materialy üçin ulanylýar
Filmiň bugarmagy Highokary ýapyşykly, pes suwuklyk materialy üçin ulanylýar
Mejbury aýlanyş bugaryjy Püre material üçin ulanylýar

Şiräniň häsiýeti üçin, düşýän film bugarmagyny saýlaýarys.Şeýle bugarmagyň dört görnüşi bar:

Parametrler

Haryt 2 täsir ediji 3 täsir ediji 4 täsir ediji 5 täsir ediji
Suwuň bugarmak mukdary (kg / sag) 1200-5000 3600-20000 12000-50000 20000-70000
Iýmit konsentrasiýasy (%) Materiallara bagly
Önümiň konsentrasiýasy (%) Materiallara bagly
Bug basyşy (Mpa) 0.6-0.8
Bug sarp etmek (kg) 600-2500 1200-6700 3000-12500 4000-14000
Bug bugynyň temperaturasy (° C) 48-90
Sterilizasiýa temperaturasy (° C) 86-110
Sowadyjy suwuň göwrümi (T) 9-14 7-9 6-7 5-6

Buglaşma kuwwaty: 1000-60000kg / sag (Seriýa)

Her zawodda dürli aýratynlyklary we çylşyrymlylygy bolan her dürli çözgütleri göz öňünde tutup, kompaniýamyz müşderiniň talaplaryna laýyklykda ulanyjylaryň saýlamagy üçin ýörite tehniki shema hödürlär!

Önümleriň aýratynlyklary

Bu enjam glýukoza, krahmal şeker, oligosakkaridler, maltoza, sorbitol, täze süýt, miwe suwy, C witamini, maltodektrin, himiýa, derman we beýleki erginleriň konsentrasiýasy üçin giňden ulanylýar.Şeýle hem monosodium glutamat, alkogol we balyk nahary ýaly pudaklarda galyndy suwuklygy bejermekde giňden ulanylyp bilner.

Enjam wakuum we pes temperatura şertlerinde üznüksiz işleýär, ýokary bugarmak kuwwaty, energiýany tygşytlamak we sarp etmek peselmegi, az iş bahasy we gaýtadan işlenen materiallaryň asyl reňkini, hoşboý ysyny, tagamyny we düzümini iň ýokary derejede saklap biler.Azyk, derman, däne çuňňur gaýtadan işlemek, içgi, ýeňil senagat, daşky gurşawy goramak, himiýa senagaty we ş.m. ýaly köp pudaklarda giňden ulanylýar.
Buglandyryjy (düşýän film bugarýan) dürli gaýtadan işlenen materiallaryň aýratynlyklaryna görä dürli tehnologiki proseslere düzülip bilner.

Filmiň bugarmagy, düşýän film bugaryjysynyň ýyladyş kamerasynyň ýokarky turba gutusyndan material suwuklygy goşmak we suwuk paýlaýyş we film emele getiriji enjam arkaly ýylylyk alyş turbalaryna deň paýlamakdyr.Agyrlyk güýjüniň, wakuum induksiýasynyň we howa akymynyň täsiri astynda birmeňzeş filme öwrülýär.Topokardan aşak akym.Akym prosesinde, gabyk tarapyndaky ýyladyş serişdesi bilen gyzdyrylýar we buglanýar.Döredilen bug we suwuk faza bugarýanlaryň bölüniş kamerasyna girýär.Bug we suwuklyk doly bölünenden soň, bug kondensasiýa (bir täsirli amal) üçin kondensatoryň içine girýär ýa-da köp täsirli işlemek üçin gurşaw gyzdyrylýar we suwuk faza bölünişikden çykýar; kamera.

 

img (1) img (2) img (3) img (4) img (5) img (6)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň