• Poslamaýan polatdan ýasalan derman reaktor tanky

  Himiki reaksiýany, distillasiýany, kristallaşdyrmagy, garyşdyrmagy we izolýasiýa etmek üçin ulanylýan poslamaýan polatdan ýasalan derman reaktor tanky, azyk, deňiz suwy, galyndy suw, API önümçilik desgasy, himiýa senagaty we ş.m.

  Kompozisiýa

  Poslamaýan polatdan ýasalan derman reaktor tanky, agitator we ýangyna garşy elektrik hereketlendirijisi bolan ýörite dişli guty.Agitator talaba laýyk garyşdyrmak, eddi emele gelmek, Worteks emele gelmek üçin ulanylýar.Agitator görnüşleri prosesiň talaplaryna esaslanýar.

  Has giňişleýin gör
 • Efficiencyokary täsirli kondensirlenen süýt vakuumy fi ...

  Arza diapazony

  Buglanmagyň konsentrasiýasy üçin amatly, duz materialynyň doýma dykyzlygyndan pesdir we ýylylyga duýgur, ýapyşykly, köpükli, konsentrasiýasy pes, likwidligi gowy sous synp materialy.Esasanam süýt, glýukoza, krahmal, ksiloza, derman, himiýa we biologiýa in engineeringenerçiligi, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi, bugarmak we konsentrasiýa üçin galyndy suwuklygy gaýtadan işlemek we ş.m. üçin amatly, pes temperatura üznüksiz ýokary ýylylyk geçirijiligi, materialy gyzdyrmak üçin gysga wagt we ş.m. esasy aýratynlyklary bar.

  Has giňişleýin gör
 • çykarmak we konsentrasiýa birligi

  Ultrasesli derman çykaryjy enjamlar orta molekulýar hereket tizligini ýokarlandyrmak, çig maldan täsirli komponentleri çykarmak üçin serişdäniň aralaşmagyny ýokarlandyrmak arkaly ultrases barlagyny mehaniki täsiri, kawitasiýa täsiri we ýylylyk täsirini ulanýar.

  Öňdebaryjy köp funksiýaly gazyp almak we konsentrasiýany gaýtadan işlemek synag synag enjamlary, esasanam ylmy gözleg edaralary, kollejler we uniwersitetler, zawod synag synag otaglaryny ulanmak, ýa-da gymmat bahaly derman çykarmak we konsentrasiýa ýa-da pes önümleri çykarmak we konsentrasiýa üçin täze önümleri oturtmak üçin amatly. zawodda üstünlikli ulanyldy.

  Has giňişleýin gör
 • Poslamaýan polat Highokary täsirli ösümlik üznüksiz ...

  Wakuum guşak guradyjy, yzygiderli siňdirilen we boşadýan wakuum guradyjy enjamdyr.Suwuk önüm, gury bedene infed nasos bilen iberilýär, paýlaýyş enjamy bilen kemerlere deň derejede ýaýradylýar.Highokary vakuum astynda suwuklygyň gaýnadýan nokady peselýär;suwuk materialdaky suw bugarýar.Guşaklar ýyladyş plitalarynda deň derejede hereket edýärler.Heatingyladyş serişdesi hökmünde bug, gyzgyn suw, gyzgyn ýag ulanylyp bilner.Guşaklaryň hereket etmegi bilen önüm ilkibaşdan bugarmak, guratmak, sowatmak bilen ahyryna çenli akdyrylýar.Bu proses arkaly temperatura peselýär we dürli önümler üçin sazlanyp bilner.Differentörite vakuum ýuwujy, dürli ölçegli ahyrky önüm öndürmek üçin çykaryş ujunda enjamlaşdyrylandyr.Gury poroşok ýa-da granula önümi awtomatiki gaplanyp ýa-da indiki amal bilen dowam etdirilip bilner.

  Has giňişleýin gör
 • awtomatiki plastinka pasterizator UHT täze süýt steri ...

  85 ~ 150 to çenli ýylylyk çalşygynyň üsti bilen üznüksiz akym şertinde çig mal (Temperatura sazlanýar).Bu temperaturada täjirçilik asepsis derejesine ýetmek üçin belli bir wagt (birnäçe sekunt) saklaň.Soňra bolsa steril gurşaw ýagdaýynda aseptiki gaplama gaplary bilen doldurylýar. Sterilizasiýa prosesi ýokary temperaturada bir salymda tamamlanýar, bu korrupsiýa we ýaramazlyga sebäp bolup biljek mikroorganizmleri we sporlary doly öldürer.Netijede iýmitiň asyl tagamy we iýmitlenişi ep-esli derejede saklandy.Bu berk gaýtadan işlemek tehnologiýasy iýmitiň ikinji derejeli hapalanmagynyň öňüni alýar we önümleriň ýaramlylyk möhletini ep-esli uzaldýar.

  Plate sterilizatoryny prosese we 50L-den 50000L / sagada çenli müşderiniň talaplaryna laýyklykda öndürip we sazlap bileris.

  Has giňişleýin gör

Gazyp almak we konsentrasiýa ulgamy

takmynan_01

Biz hakda

Wenzhou CHINZ enjamlary

Wenzhou CHINZ Machinery Co., Ltd.biohimiki derman enjamlaryny, süýt iýmit we içgi senagatyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.himiýa senagaty we beýleki arassaçylyk derejesindäki suwuk enjamlary dizaýn hyzmaty.Kärhanada kömekçi kompaniýalar bar: Mehaniki in engineeringenerçilik gözleg we ösüş merkezi, suwuk enjamlary gaýtadan işleýän synag merkezi…

Has köp +

Biziň güýjümiz

Müşderilere gymmatly hyzmatlary beriň 30 ýyldan bäri Şengneng ýylylyk nasoslaryny ýasamaga ünsi jemleýär

Hyzmatdaş

Müşderilere önümçilik liniýasyna tehniki maslahat beriň. In engineeringenerçilik dizaýny, dizaýn saýlamasy, in engineeringenerçilik býudjeti. Zawod awtomatizasiýasy, doly prosesi taýýarlamak, gurnamak we işe girizmek we tutuş zawod üçin açar .....

Has köp +