habarlar

Önümler

awtomatiki plastinka pasterizator UHT täze süýt sterilizatory

Gysga düşündiriş:

85 ~ 150 to çenli ýylylyk çalşygynyň üsti bilen üznüksiz akym şertinde çig mal (Temperatura sazlanýar).Bu temperaturada täjirçilik asepsis derejesine ýetmek üçin belli bir wagt (birnäçe sekunt) saklaň.Soňra bolsa steril gurşaw ýagdaýynda aseptiki gaplama gaplary bilen doldurylýar. Sterilizasiýa prosesi ýokary temperaturada bir salymda tamamlanýar, bu korrupsiýa we ýaramazlyga sebäp bolup biljek mikroorganizmleri we sporlary doly öldürer.Netijede iýmitiň asyl tagamy we iýmitlenişi ep-esli derejede saklandy.Bu berk gaýtadan işlemek tehnologiýasy iýmitiň ikinji derejeli hapalanmagynyň öňüni alýar we önümleriň ýaramlylyk möhletini ep-esli uzaldýar.

Plate sterilizatoryny prosese we 50L-den 50000L / sagada çenli müşderiniň talaplaryna laýyklykda öndürip we sazlap bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

1. ullakan ýapyşyk aralygy.Ulanyş gurşawy PH bahasy 1-14.Bu ulgam tarapyndan öndürilen önümler adaty temperaturada 3-6 aý saklap biler (hiç hili konserwant goşmaň), şeýlelik bilen sowuk zynjyry ýok eder;
2. LCD duýgur ekranly kompýuter bilen awtomatiki ýa-da ýarym awtomatiki dolandyrylýan;
3. Derrew gaýtadan işlemek önümleriň asyl tagamyny saklaýar;
4. PID temperatura gözegçilik ulgamy, sterilizasiýa temperaturasy hakyky wagtda yzygiderli ýazylýar;
5. Bitewi ýylylygy bejermek, 90% -e çenli ýylylygy dikeltmek;
6. Turbany zaýalamak we hapalanmak emele getirmek kyn;
7. Uzak üznüksiz iş wagty we gowy CIP öz-özüni arassalamak täsiri;
8. Az ätiýaçlyk şaýlary, az iş bahasy;
9. Gurmak, barlamak we aýyrmak aňsat, saklamak üçin amatly;
10. Has ýokary önüm basyşy üçin elýeterli ygtybarly material.

Arza

Pasterizasiýa, ilkinji nobatda önümleri iýmek ýa-da içmek üçin howpsuz etmek, ýaramlylyk möhletini ýokarlandyrmak we zaýalanmagy azaltmak üçin ulanylýar.Şeýle-de bolsa, ahyrky önümiň häsiýetlerini üýtgetmek üçin hem ulanylyp bilner.Mysal üçin, gatyk süýdüniň pasterizasiýasy beloklary desaturasiýa edýär, bu gatyk medeniýetiniň ösmegine we önümiň has özüne çekiji we durnukly bolmagyna mümkinçilik döredýär.

Dürli programmalaryň we müşderileriň talaplarynyň köpdürlüligini göz öňünde tutup, çinziň getirýän pasterizasiýa enjamlarynyň köpüsi, aýratyn müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin düzülendir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň