banner önümi

Önümler

 • Poslamaýan polat 304 Sferik vakuum konsentrasiýa tanky iýmit

  Poslamaýan polat 304 Sferik vakuum konsentrasiýa tanky iýmit

  Enjamlar esasan konsentrasiýa tankyndan, gyzdyryjy, kondensator, bug-suwuk bölüji, suwuk kabul ediji tank, sowadyjy we ş.m. goşmaça vakuum ulgamy bilen üpjün edilýär.Enjamlaryň aragatnaşyk bölekleri we materiallary ýokary derejeli poslamaýan polatdan ýasalan we gowy poslama garşylygy bar., GMP Howpsuzlyk we Saglyk standartlaryna laýyklykda.Enjam tehnologiýasy Jam konsentratiw enjamlar esasan dürli ýokary ýapyşykly konsentrirlenen gazyp almak üçin ulanylýar ...
 • Wakuum goşa effektli bugapator konsentrator enjamy

  Wakuum goşa effektli bugapator konsentrator enjamy

  Wakuum konsentrasiýa bölümine wakuum dekompressiýa bugarýan hem diýilýär.Enjamlar ownuk suwuk materiallaryň konsentrirlenen distilýasiýasy we derman, azyk, himiýa we beýleki pudaklarda organiki erginleri dikeltmek, şeýle hem önümçilik galyndy suwlarynyň bugarmagy we dikeldilmegi üçin ulanylyp bilner.Esasan kiçi önümçilik kärhanalarynyň synag önümçiligi ýa-da laboratoriýa synag gözlegleri üçin amatlydyr.Enjamlar negatiw basyşda ýa-da ...
 • Wakuum basyş konsentratoryny peseltdi

  Wakuum basyş konsentratoryny peseltdi

  Sferiki konsentrasiýa tanky esasan dört bölekden durýar: konsentrasiýa tankynyň esasy bedeni, kondensator, gaz-suwuk bölüji we suwuk kabul ediji barrel.Organiki erginleriň konsentrasiýasy, bugarmagy we dikeldilmegi üçin derman, azyk, himiýa we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner.Peseldilen basyşda jemlenendigi sebäpli konsentrasiýa wagty gysga we ýylylyga duýgur materialyň täsirli maddalary ýok edilmeýär.Par ...
 • Wakuum basyşyň bugarmagyny peseltdi

  Wakuum basyşyň bugarmagyny peseltdi

  Enjamlar ownuk materiallaryň konsentrasiýasy we distilýasiýasy, organiki erginleri dikeltmek, şeýle hem önümçilik galyndy suwlarynyň bugarmagy üçin derman, azyk, himiýa senagatynda we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner.Esasan kiçi önümçilik kuwwaty bolan kärhanalaryň synag önümçiligine ýa-da laboratoriýa synag gözleglerine degişlidir.Enjamlar otrisatel basyşda ýa-da atmosfera basyşynda işledilip bilner, şeýle hem konti üçin ulanylyp bilner ...
 • top vakuum konsentrasiýa tanky

  top vakuum konsentrasiýa tanky

  Material konsentrasiýa çüýşesine ulanylyp bilner.Heatingyladyş üçin bug çykarmak, beýiklige goşmak we gaýtadan işlemek merkezine ýetmek maslahat berilýär.Raisedokarlandyrylan bug, yzky akym çärelerine gözegçilik edýän kondensator enjamy tarapyndan dolandyrylýar.Dürli materiallaryň çüýşesindäki temperatura görä, ýokary gaýnadyjy dispenseriň bir bölegini alkogol suwuklygyndan aýyrmak üçin köpük gysylýar.Aýrylyp, konsentrasiýa çüýşesine we senagat çözgüdi ...
 • Wakuum bugarýan konsentrasiýa süýt / miwe konsentrasiýa enjamy

  Wakuum bugarýan konsentrasiýa süýt / miwe konsentrasiýa enjamy

  1. Sanitariýa poslamaýan polatdan konsentrirlenen süýt pomidor bugarýan materiallary jemlemek üçin wakuum bugarmagyny ýa-da mehaniki bölünişi ulanýar.Ol gyzdyryjydan, bugarmak kamerasyndan, demistordan, kondensatordan, sowadyjydan, suwuk suw howdanyndan we ş.m. materialdan ybarat bölekler SUS304 / 316L materialdan ýasalýar.2. Arassaçylyk poslamaýan polatdan konsentrirlenen süýt pomidor bugardyjy, suwuk bugarmak we derman, azyk, himiýa, ýeňil senagat we beýleki önümlerde konsentrasiýa üçin amatly ...
 • Effokary täsirli poslamaýan polat top görnüşi wakuum konsentrasiýa tanky

  Effokary täsirli poslamaýan polat top görnüşi wakuum konsentrasiýa tanky

  Ulanylýan enjam, dermanhana, azyk we himiýa we ş.m. ýaly pudaklarda maddy suwuklygyň konsentrasiýasy üçin amatly, esasan ekstrakt, miwe jamy we ş.m. ýaly ýokary konsentrasiýa serişdesini almak üçin.Komponent 1) Enjamda esasan konsentrasiýa tanky, kondensator, bug-suwuk bölüji, sowadyjy we suwuk kabul ediji barrel bar.2) Konsentrasiýa gysgyç ýeňli gurluşdan bolup biler;kondensator hatar turba görnüşinde;sowadyjy görnüşli.Enjam ...
 • Awtomatiki goşa bugarýan merkezden gaçyryş wakuum konsentratory

  Awtomatiki goşa bugarýan merkezden gaçyryş wakuum konsentratory

  Iki täsirli wakuum konsentratory, wakuum negatiw basyş astynda dürli suwuk materiallary çalt bugaryp we pes temperaturada jemläp, energiýa tygşytlaýan tebigy aýlanyş ýyladyş bugarmagy we konsentrasiýa enjamy bolup, suwuk materiallaryň konsentrasiýasyny netijeli ýokarlandyrýar.Bu enjam käbir ýylylyga duýgur materiallaryň pes temperatura konsentrasiýasy we alkogol ýaly organiki erginleri dikeltmek üçin amatlydyr.Munuň aýdyň aýratynlyklary bar ...
 • alma pulpa şiresi konsentrasiýa öndürýän maşyn

  alma pulpa şiresi konsentrasiýa öndürýän maşyn

  1. Kompaniýamyzyň alma pulpa şiresi ekstraktorynyň göwnejaý dizaýny, owadan görnüşi, durnukly işleýşi, ýokary netijeliligi we energiýany tygşytlamagy we bugy az sarp etmegi bar.2 we konsentrasiýa wagty gaty gysga.Dyknyşyk konsentr bolup biler ...
 • Poslamaýan polat pomidor pastasy wakuum bugarýan konsentrator enjamlary

  Poslamaýan polat pomidor pastasy wakuum bugarýan konsentrator enjamlary

  Şire vakuum bugarýan komponentler Şire konsentrasiýasy wakuum bugarýan her basgançakda;her etapda bölüji;kondensator, ýylylyk basyş nasosy, sterilizator, izolýasiýa turbasy, her tapgyrda material geçiriji nasos;kondensat suw nasosy, iş stoly, elektrik hasaplaýjy dolandyryş şkafy, klapan, turbageçiriji we ş.m. Şire wakuum bugarýan goşundylar Şiräniň konsentrasiýa bugarmak ulgamy ösümlikleri çykarmak, günbatar lukmançylygy, mekgejöwen, glýukoza we maltoza krahmal industinde ...
 • çykarmak we konsentrasiýa enjamlary

  çykarmak we konsentrasiýa enjamlary

  ulanylyşy Bu enjam, hytaý ösümlik dermanlarynda we dürli ösümliklerde işjeň maddalary çykarmak we jemlemek üçin amatlydyr.Solventiň dikeldilmegini we künji ýagyny ýygnamagy amala aşyryp biler.Tehniki aýratynlyklar 1. Enjam kiçijik bir meýdany eýeleýär, ajaýyp ýasalan, doly esbaplar we işlemek aňsat.Esasanam kiçi partiýa we köpugurly önümçilik usullary üçin amatly.2. Enjamlar: vakuum nasoslary, suwuk derman nasoslary, süzgüçler, suwuk saklaýyş baklary, dolandyryş kabineti ...
 • wakuum bugarýan konsentrator

  wakuum bugarýan konsentrator

  Ulanyş Bu enjam Hytaýyň adaty lukmançylygynyň, günbatar lukmançylygynyň, krahmal şeker iýmitiniň we süýt önümleriniň we ş.m. konsentrasiýasy üçin ulanylýar;esasanam ýylylyk duýgur materialyň pes temperaturaly wakuum konsentrasiýasyna laýyk gelýär.Aýratynlyklary 1. Alkogolyň dikeldilmegi: Uly gaýtadan işlemek ukybyna eýe, wakuum konsentrasiýasyny kabul edýär.Köne görnüşdäki şuňa meňzeş enjamlar bilen deňeşdirilende öndürijiligi 5-10 esse ýokarlandyryp biler, energiýa sarp edilişini 30% azaldar we çara ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/10