baş

Sorag-jogap

Sorag-jogap

S: Müşderi sargyt amallaryny nädip bilip biler?

J: Müşderä sargyt barada aýdyňlaşdyrmak üçin her iki hepdede önümçilik wagtynda surat ýa-da wideo alarys.Harytlar gutaransoň, barlamak üçin has jikme-jik suratlar ýa-da wideo alarys.Şeýle hem zawodymyza özüňiz barlap bilersiňiz.

S: Daşary ýurtda gurnama enjamlaryny üpjün edýärsiňizmi?

J: Hawa, zerur bolsa, gurnama we synag geçirmäge kömek etmek üçin gurnama inerenerimizi zawodyňyza iberip bileris.In engineenerimiz üçin gezelenç biletini we ýaşaýyş jaýyny üpjün etmeli.Bir gurnama inereneriniň goşmaça aýlygy 200USD / gün.

S: Hiline nädip gözegçilik etmeli?

J: Biziň ulanýan ähli materiallarymyzyň material şahadatnamasy bar.Haýsydyr bir enjam CHINZ-den çykmazdan ozal.Doly hil we kepillik gözegçilik barlagyndan geçýär.Bu gözleg, enjamyňyzyň ähli talaplara laýyk gelýändigini we desgamyzdan çykyp, gapyňyza gelmezden ozal kadaly işleýändigini kepillendirýär.

S: Iberiş tertibi nähili?

J: Zawoddaky ýük daşaýan konteýneriňize sargytlaryňyzyň suratlaryny ibereris.Ippingük daşaýan konteýner, adatça portdan 3-4 gün çykar.

S: Kepillik we ätiýaçlyk şaýlary hakda näme?

J: Enjam üçin 1 ýyl kepillik berýäris, bölekleriň köpüsini ýerli bazarda tapyp bilersiňiz ýa-da bölekleri bizden satyn alyp bilersiňiz.