kelle hakda

Biz hakda

img hakda

Biz kim

Wenzhou CHINZ Machinery Co., Ltd. biohimiki derman enjamlaryny, süýt iýmit we içgi senagatyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.himiýa senagaty we beýleki arassaçylyk derejesindäki suwuk enjamlaryň dizaýn önümçiligi hyzmaty.Kärhananyň golçur kompaniýalary bar: Mehaniki in engineeringenerçilik gözleg we ösüş merkezi, suwuk enjamlary gaýtadan işleýän synag merkezi, maşyn öndürmek merkezi.Kompaniýa müşderiler üçin ösen tehnologiýa we hyzmatlary hödürleýär.10 ýyldan gowrak wagtlap yzygiderli işlemek arkaly.kompaniýa dinamiki ylym we tehnologiýa innowasiýa toparyny döretdi.önümleriň birnäçe tehnologiýasy milli patent aldy.Kompaniýa milli ýokary we täze tehnologiýa kärhanasydyr.

Biz näme edýäris

CHINZ kärhanasy, Iong döwründe maşyn gurluşygyna we ýokary takyk gigiýeniki suwuklyk enjamlaryny öwrenmek we ösdürmek üçin tüýs ýürekden bagyşlaýar.Köp ýyllap tehniki ýygnamak we daşarky hyzmatdaşlyk arkaly.kompaniýa metanoI we etanoI dikeldiş bölüminiň, pes temperaturany baýlaşdyryjy enjamyň, ýylylyk nasosynyň suw alkogolynyň iki effektli konsentratorynyň we köp funksiýaly garşy çykaryjy tank topary, bir bölek stili funksiýa amaly enjam toplumy, dinamiki garşy polimer adsorbent maşyn toplumy we dürli aýratynlyklary kesgitledi. beýleki enjamlar ,.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Öňdebaryjy enjamlary öndürmek tehnologiýasy we ep-esli önümi gaýtadan işlemek tejribesi bilen, ösen tehnologiýany siňdirmek esasynda, CHINZ kärhanasy kämilleşmegi dowam etdirýär, dizaýn we gaýtadan işleýiş tehnologiýasyny kämilleşdirýär, önümleri müşderiniň ösüş strategiýasyna we amaly zerurlyklaryna laýyklykda düzüp bileris we her tapgyra gözegçilik edip bileris. Gurluşyk taslamasy

takmynan-img-1

Hyzmatymyz

Kompaniýamyzyň hyzmatlarynyň gerimi: production Önümçilik liniýasyna tehnologiýa maslahat berişini, in engineeringenerçilik dizaýnyny, enjamlary saýlamagy , taslamanyň býudjetini zawodyň awtomatlaşdyrylmagyny, ähli prosesi taýýarlamagy, gurnamagy işe girizmegi we müşderiler üçin zawodyň ähli taslamasyny öz içine alýar. satuwdan soňky hyzmat we önüm esbaplary bilen üpjün etmek çalt kanagatlanarly.

Üstünliklerimiz

Kämil hil

Ösen önümçilik enjamlary.

Ösen tehnologiýa

18 ýyldan gowrak tejribe toplaň.

In Engineeringenerçilik artykmaçlyklary

Müşderilere umumy meýilnamalaşdyrmak, amal dizaýny, enjamlar we gurnama ýaly bir gezeklik hyzmatlar beriň.

Hyzmat artykmaçlygy

Professional topar çözgütleri hödürleýär.