banner önümi

Enjamlary ýerleşdirmek

 • Gomogenizator ýokary gyrkyjy mikser

  Gomogenizator ýokary gyrkyjy mikser

  Işleýiş ýörelgesi

  CYH ýokary gyrkyjy emulsiýany täsirli, çalt we deň derejede fazany ýa-da fazalary yzygiderli başga bir faza ýaýradýar, adatça bu fazalar biri-birine eräp bilýär.Rotor çalt aýlanýar we güýçli güýç ýokary tangent tizligi we ýokary ýygylykly mehaniki täsir arkaly öndürilýär, şonuň üçin statoryň we rotoryň arasyndaky dar çukurdaky material mehaniki we suwuk gyrkym, merkezden gaçyryş güýji, basyş, suwuk bölek, çaknyşyk, güýçli güýç alýar. ýyrtmak we suw akdyrmak.Eräp bolýan gaty, suwuk we gaz materialy derrew dargadylýar we has gowy önümçilik proseduralary we degişli endikler bilen deň derejede we nepis emulsiýa edilýär we ahyrynda durnukly ýokary hilli önümler öndürilýär.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan gabykly turba ýylylyk çalşyjy

  Poslamaýan polatdan ýasalan gabykly turba ýylylyk çalşyjy

  Korpus ýylylyk çalşyjy, nebithimiýa önümçiliginde giňden ulanylýan ýylylyk çalşyjydyr.Esasan gabykdan, U şekilli tirsekden, doldurma gutusyndan we ş.m.Gerekli turbalar adaty uglerod polat, çoýun, mis, titanium, keramiki aýna we ş.m. bolup biler.Heatylylyk çalşygynyň maksadyna ýetmek üçin turbada iki dürli media turbanyň ters tarapyna akyp biler.

 • Iki goşa turba tablisasynyň ýylylyk çalşyjy

  Iki goşa turba tablisasynyň ýylylyk çalşyjy

  Önüm aýratynlyklary

  1. FDA we cGMP talaplaryna laýyklykda dizaýn we öndürmek

  2. Hapalanmagynyň öňüni almak üçin goşa turba plastinka gurluşy

  3. Turbanyň tarapy doly boşadylýar, ölen burç ýok, galyndy ýok

  4. Hemmesi ýokary hilli 316L poslamaýan polatdan ýasaldy

  5. Turbanyň üstki çişligi <0,5μm

  6. Iki gezek çukury giňeltmek, ygtybarly möhürlemek

  7. Gidrawlik turbany giňeltmek tehnologiýasy

  8. heatylylyk çalşygy turbalary spesifikasiýalarda doly: orta 6, orta 8, orta 10, φ12

 • Turbalar we turba ýylylyk çalşyjylary

  Turbalar we turba ýylylyk çalşyjylary

  Turbalar we turba ýylylyk çalşyjylary himiki we alkogol önümçiliginde giňden ulanylýar.Esasan gabykdan, turba listinden, ýylylyk çalşygy turbasyndan, kelle, päsgelçilik we ş.m.Zerur material ýönekeý uglerod polatdan, misden ýa-da poslamaýan polatdan ýasalyp bilner.Heatylylyk çalşygy wagtynda suwuklyk kelläniň birleşdiriji turbasyndan girýär, turbada akýar we turbanyň tarapy diýilýän kelläniň beýleki ujundaky çykyş turbasyndan çykýar;gabygyň birikmesinden başga bir suwuklyk girýär we gabygyň beýleki ujundan akýar.Bir burun çykýar, oňa gabykly gabyk we turba ýylylyk çalşyjy diýilýär.

 • Aýrylýan spiral ýara turbasynyň ýylylyk çalşyjy

  Aýrylýan spiral ýara turbasynyň ýylylyk çalşyjy

  Egriji turba ýylylyk çalşyjy, L şekilli spiral ýara turba ýylylyk çalşyjy, Y görnüşli spiral ýara turba ýylylyk çalşyjy, Spiral ýara turba sowadyjy guşak bölüji, goşa turba plastinka spiral ýara turba ýylylyk çalşyjy, aýrylýan spiral ýara turba ýylylyk çalşyjy.

  Ulanyjylaryň spiral ýara turbasynyň ýylylyk çalşyjylary üçin dürli-dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin, spiral ýara turbasynyň ýylylyk çalşyjylary ulgamynda köp ýyllap toplanmak arkaly dürli proseslere laýyk gelýän ýylylyk çalşyjylaryň bir topary döredildi.

 • Süýt sowadyjy poslamaýan polatdan ýasalan plastinka ýylylyk çalşyjy

  Süýt sowadyjy poslamaýan polatdan ýasalan plastinka ýylylyk çalşyjy

  Iýmit we içgi gaýtadan işlemekde tabak ýylylyk çalşyjylary ulanylýar:

  • 1. Süýt önümleriniň ähli görnüşleri: täze süýt, süýt tozy, süýt içgileri, gatyk we ş.m .;
  • 2. Ösümlik belok içgileri: nohut süýdü, süýt çaýy, soýa süýdü, soýa süýdüniň içgileri we ş.m .;
  • 3. Şireli içgiler: täze miwe suwy, miwe çaýy we ş.m .;
  • 4. Ösümlik çaý içgileri: çaý içgileri, gamyş kök içgileri, miwe we gök önüm içgileri we ş.m .;
  • 5. Şertler: soýa sousy, tüwi sirkesi, pomidor şiresi, süýji we ysly sous we ş.m .;
  • 6. Piwo önümleri: piwo, tüwi çakyry, tüwi çakyry, çakyr we ş.m.

  Plastinka ýylylyk çalşyjylary beýleki senagat suwuk bejergisinde ulanylýar.On: derman, çap we boýag, HVAC ýylylyk çalşygy, himiýa senagaty, elektrik bekedi, suwa düşülýän hammam ýyladyş, nebit, metallurgiýa, içerki gyzgyn suw, gämi gurluşygy, tehnika, kagyz öndürmek, dokma, geotermiki peýdalanmak, Daşky gurşawy goramak, sowadyjy.

 • Carteke kartrij sanitariýa süzgüji, mikropor membrana süzgüji

  Carteke kartrij sanitariýa süzgüji, mikropor membrana süzgüji

  Piwo önümçiligi, süýt önümleri, içgi, gündelik himiki maddalar, bio-derman önümleri we ş.m. pudaklarynda giňden ulanylýar.

 • Poslamaýan ýokarky giriş ýekeje halta süzgüçli himiki süzgüç enjamy

  Poslamaýan ýokarky giriş ýekeje halta süzgüçli himiki süzgüç enjamy

  Torba süzgüçleri esasan suwdaky, içgilerdäki we himiki suwuklyklardaky hapalary süzmek üçin ulanylýar.Süzgüç haltalary # 1, # 2, # 3, # 4 we ş.m. bar we goldaw hökmünde poslamaýan polat süzgüç sebedi talap edilýär.Süzgüçde uly süzgüç meýdany, ýokary süzgüç netijeliligi, amatly işleýşi we az hyzmat bahasy bar.Süzgüjiň beýikligi dürli programmalar üçin sazlanýar.

 • Arassaçylyk süzgüç çuňlugy moduly, piwo üçin merkezi süzgüç

  Arassaçylyk süzgüç çuňlugy moduly, piwo üçin merkezi süzgüç

  Tort süzgüji diatomit süzgüçiniň ýerine, diatomit süzgüçini çalmak, süzmek, her dürli suwuklykdaky ownuk hapalary arassalamak we arassalamak üçin ulanylyp bilinýän laminirlenen süzgüçdir.

  Düwürtik süzgüji, diatomit süzgüçiniň ýerine, dürli suwuk süzgüç, aýdyňlaşdyrma, arassalama görnüşindäki kiçijik hapalar üçin ulanylyp bilinýän süzgüç süzgüçiniň täze görnüşidir. Gurluşy saglyk derejesine görä dizaýn edilendir we öndürilýär, içki örtük däl we aýna ýalpyldawuk, galyndy suwuklygyň we arassalanmagyň aňsat bolmagyny üpjün etmeýär.

 • poslamaýan polat diafragma nasosy

  poslamaýan polat diafragma nasosy

  Pnewmatik diafragma nasosy, diafragmanyň deformasiýasyna jogap bermek arkaly ses üýtgemesini getirýän göwrümli nasosdyr.