habarlar

Önümler

Poslamaýan polat Highokary täsirli ösümlik üznüksiz wakuum guşak guradyjy

Gysga düşündiriş:

Wakuum guşak guradyjy, yzygiderli siňdirilen we boşadýan wakuum guradyjy enjamdyr.Suwuk önüm, gury bedene infed nasos bilen iberilýär, paýlaýyş enjamy bilen kemerlere deň derejede ýaýradylýar.Highokary vakuum astynda suwuklygyň gaýnadýan nokady peselýär;suwuk materialdaky suw bugarýar.Guşaklar ýyladyş plitalarynda deň derejede hereket edýärler.Heatingyladyş serişdesi hökmünde bug, gyzgyn suw, gyzgyn ýag ulanylyp bilner.Guşaklaryň hereket etmegi bilen önüm ilkibaşdan bugarmak, guratmak, sowatmak bilen ahyryna çenli akdyrylýar.Bu proses arkaly temperatura peselýär we dürli önümler üçin sazlanyp bilner.Differentörite vakuum ýuwujy, dürli ölçegli ahyrky önüm öndürmek üçin çykaryş ujunda enjamlaşdyrylandyr.Gury poroşok ýa-da granula önümi awtomatiki gaplanyp ýa-da indiki amal bilen dowam etdirilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Belok pastasynyň guratmagy nähili?

Belok pastasy wakuum guradyjy, iýmit goşundylaryny guratmak üçin her dürli iýmit goşundylaryny guratmak üçin amatlydyr, esasanam belok pastasynyň guratmagy ýaly.Şekeriň düzümi we ýokary ýapyşykly materiallary bolansoň, suwuklygy almak üçin käwagt garyşdyrmaly ýa-da gyzdyrmaly.Galyňlygy we pes likwidligi sebäpli köp adaty guradyjy enjamlar bu material üçin gaty amatly bolup bilmez.

Belok pastasy wakuum guradyjy wakuum derejesini gowulaşdyryp, bugarmagyň temperaturasyny peseldip biler, bir tarapdan materialy has pes temperaturada, beýleki tarapdan belli bir suwuklyga ýetip, konweýer kemerinde deň paýlanýar.Guramak, sowatmak we poroşok döwmekden soň, material işjeň maddany netijeli saklap biler we önümiň hilini üpjün etmek üçin tagamyny, reňkini, gurluşyny we ş.m. täsirli saklap biler.

süýtli belok tozy ekstrakt wakuum guşak guradyjy, üznüksiz iýmitlendirmek we boşatmak bilen wakuum guradyjy enjamdyr.Suwuk çig mal iýmit nasosynyň üsti bilen guradyja iberilýär we paýlaýjynyň üsti bilen deň paýlanýar.Material materialyň gaýnadýan nokadyny peseltmek üçin ýokary vakuum arkaly konweýer kemerine paýlanýar.Suwuk çig malyň çyglylygy gönüden-göni gaz bilen sublimasiýa edilýär.Konweýer kemeri ýyladyş plastinkasynda birmeňzeş tizlikde işleýär.Heatingyladyş plastinkasyndaky ýylylyk çeşmesi bug, gyzgyn suw ýa-da elektrik bilen ýyladyş bolup biler.Işleýiş, bugarmakdan we öň tarapynda guratmakdan başlap, sowadyş we arka tarapynda zyňylýança, temperatura diapazony ýokarydan pes bolup, materialyň aýratynlyklaryna görä sazlanyp bilner.Zyňyndy ujy, dürli bölejik ölçegleriniň taýýar önümine ýetmek üçin belli bir vakuum eziji enjam bilen enjamlaşdyrylandyr we guradylan poroşok materiallary awtomatiki usulda gaplanyp ýa-da yzarlanylyp bilner.

GURNAMA ÜPJÜNÇILIGI

1. Zähmet gymmaty we energiýa sarp edilişi
2. Önümiň az ýitmegi we çözüji gaýtadan işlemek mümkin
3.PLC awtomatiki dolandyryş ulgamy we CIP arassalaýyş ulgamy
4. Gowy çözüliş we önümleriň ajaýyp hili
5. Wakuum ýagdaýynda üznüksiz iýmitlenmek, gury, granulirlemek
6. Doly ýapyk ulgam we hapalanma ýok
7.Düzülip bilinýän guradyş temperaturasy (30-150 ℃) we guradyş wagty (30-60min)
8.GMP standartlary

Wakuum guşak guradyjy iş akymy

Wakuum-guşak-guradyjy-4 goýuň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň